top of page

 Geo Scope 

Упътващи думи за изобразителното пано и указание за използване на картината “Машина Гео Скоп”

Машина Гео Скоп е мултимедийна комуникативно – интерактивна картина – съчетание на традиционна живопис с асамблаж на компютърна техника. Функционалното артистично пространство изобразява несъществуваща машина за наблюдение на Земните недра. По подобие на телескопа, геоскопа има оптична част и електроника, която анализира получената визуална информация. В това произведение със сребриста боя е нарисувана оптиката насочена в две противоположни на 180 градуса посоки. Едната е центъра на Земята, другата – Космоса. В обектива се отразява черното на необятната Вселена и някъде в тази зейнала дупка виси бяла кръгла плоскост, част от измислена сондажна апаратура, върху която се прожектират цифрови изображения, получени от уеб пространството в реално време. Тази виртуална действителност се навигира от действащи инструменти, с които съвременното човечество си служи за да отгатне тайните на Земята. Носещия елемент на конструкцията е бялата тръба, върху която е монтирана техника, минаваща напречно на оптичната туба. Използването на тази техника има за цел да проектира мислите ни за структурата на нашата планета. Докато се взираме във всепоглъщащата тъмна материя над нас, получаваме представа за това какво има под нас. Наблюдавайки процесите високо в извънземният свят, разбираме в дълбочина архитектурата и функционалните свойства на геоложкото пронстранство и обратно – за да уточним границите на влияние върху човека относно хабитатната среда по повърхността на планетарната кора е задължително да надникнем и опознаем морфологичните процеси, под външната видима ципа на селестното тяло.Помежду си са свързани: 1. “Apple” компютър; 2. “Apple” keyboard; 3. “Apple” мишка; 4. “Apple” видео уеб камера; 5. Слушалки – микрофон; 6. 3M цифров видео мини проектор; 7. “Вълшебен” скицник; 8. Интерактивна Скала на Земна Гравитация и Скала на Изкуството.

Ето как работи тази машина – картина в случай, че зрителят иска да се доближи, разучи и ползва този познавателен модел на зависимостта между земно притегляне (гравитация) и творчество. Нека най-напред да се има пред вид, че тази творба е част от серия интерактивно-комуникативни произведения на изкуството, които се разполагат в различни геолого-географски райони на Планетата. Произведенията са свързани с интернетното пространство. Международната skype видео конферентна връзка позволява на участниците да дискутират темата за влиянието относно геоложката и хидрогеоложката среда върху изкуството.В живописната среда на платното са прикрепени интерактивните скали, изобразяващи величини за силите на земното притегляне и изобразителното изкуство. Тези две скали са взаимно свързани и зависими, посредством движещо се въже, опънато в двата края на ролки, позволяващи на зрителя при желание да осъществи лесното придърпване в две посоки нагоре и надолу, успоредно по посоката на сондажа към центъра на земята. Върху това въже са закрепени двете скали и две стрелки – едната червена, а другата зелена. Зелената отчита изкуството, а червената гравитацията. Всяка една стрелка е монтирана така, че се движи едновременно със скалите, за да се отмерват взаимно съответстващите една на друга единици за гравитация и изкуство. Например, ако се движим от повърхността към центъра на планетата, гравитацията ще нараства от това, че ще среща по-малко обструкции, дело на подземните води или специфични геотектонични формации. Геоложките пластове стават по-хомогенни в дълбочина, заради преуплътняването, следствие на повишеното геостатично налягане. Това в цифри е изразено в три степени 7, 8 и 9.

От медицината ни е известен факта, че човешкото кръвообращение се нарушава с повишаване на гравитацията. Това влияе на здравословното състояние и творческата активност. Ето защо, с повишаване на гравитацията намаляват индикативните стойности за артистична дейност, обозначени с цифрените показатели за изкуство – от 3 до 1. Така се получава, че при стойност 9 за гравитация, зелената стрелка ще показва 1 за изкуство. Ако червената стрелка показва 8, то по скалата отчитаща възможности за творческа активност зелената стрелка ще сочи 2 и при тези райони с най-слаба гравитация, където червената стрелка индикира стойност 7, зелената стрелка ще е разположена срещу числото 3. Съответствията 9:1, 8:2, 7:3 биват доказани като се използват данни получени от физико-геоложките проучвания за тези райони, публикувани в уеб мрежата. Те могат да се сравняват с някои от предоставените материали за регионалното културно развитие. Резултатите от тези справки се прожектират върху кръглия бял екран на картината. Получава се дигитално изображение в живописното пано.

Има още един вид трета картина в общата композиция. Тя е върху интерактивния вълшебнен скицник. Всеки зрител може да нарисува нещо върху оранжевата винилова плака, като я докосне с ръка. Когато пожелае да изтрие нарисуваното е достатъчно да я повдигне и образът изчезва. Така всеки зрител може да започне да рисува нещо ново върху чистата повърхност на скицника или просто да запази нарисуваното и да го продължи. Този процес се регистрира от прикрепената към картината уеб видео камера. Образа може да се види прожектиран върху други подобни интерактивни картини, разположени в различни точки на Земята.

interactive1-24-e1300745532712
interactive1-23-e1300745518734
interactive1-11
interactive1-22-e1300745504100
interactive1-21-e1300745489535
interactive1-20-e1300745477546
interactive1-19-e1300745461404
interactive1-18-e1300745447474
interactive1-17-e1300745435164
interactive1-10-e1300745119180

Зрителят става съучастник в създаването на нова картина. Той я променя като навигира разговор по темата за изкуство и гравитация. Използвайки окачените слушалки и микрофон, свързани с компютъра на интерактивния асамблаж, може да осъществява аудио комуникация. Текстова връзка между участниците се осъществява чрез безжична технология използвана за клавиатурата и мишката, придружаващи инсталацията. Диалога се изписва от медия проектора върху екрана вписан в картината, като се постига симбиоза между различни медии на изкуството. Това транс-картинно изобразително пространство вече незастинало, наподобява еволюционните природни процеси.

bottom of page